Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IFB Tubs d'alimentació
m Canonada para alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment
m Canonada para alimentació d'aigua potable, soterrada
U Alimentació d'aigua potable
IFM Muntants
IFI Instal·lació interior
IFW Elements
IS Evacuació d'aigües
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
imagen
1:
Material auxiliar.
2:
Tub.
3:
Accessoris.
Casa comercial
jimten
Documentació
JIMTEN. Sistema WF. (en Espanyol)
Diàmetre nominal (exterior) (mm)
Increment del preu del tub, en concepte d'accessoris i peces especials
%
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

IFB005

m

Canonada para alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment.

8,79€


Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de color verd amb 4 bandes de color blau, SDR11, sèrie 5, "JIMTEN", de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt37tpj400a

U

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random (PP-R), SDR11, sèrie 5, "JIMTEN", de 32 mm de diàmetre exterior.

1,000

0,18

0,18

mt37tpj010aag

m

Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de color verd amb 4 bandes de color blau, SDR11, sèrie 5, "JIMTEN", de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000

4,64

4,64

     

Subtotal materials:

4,82

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,072

28,39

2,04

mo107

h

Ajudant lampista.

0,072

24,43

1,76

     

Subtotal mà d'obra:

3,80

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

8,62

0,17

Cost de manteniment decennal: 0,44€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

8,79
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA IFB005: CANONADA PARA ALIMENTACIÓ D'AIGUA POTABLE, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT.


MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de color verd amb 4 bandes de color blau, SDR11, sèrie 5, "JIMTEN", de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació:

-

 

CTE. DB-HS Salubridad.

-

 

Normes de la companyia subministradora.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.PROVES DE SERVEI.

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:

  • CTE. DB-HS Salubridad.

  • UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

0,018

0,030

 

Residus generats:

0,018

0,030
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali