Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IFB Tubs d'alimentació
IFM Muntants
m Canonada per a muntant, col·locada superficialment
m Canonada per a muntant, encastada en la paret
U Muntant
IFI Instal·lació interior
IFW Elements
IS Evacuació d'aigües
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Longitud del muntant, des del comptador fins la clau de pas (m)
Tipus de col·locació
Canonada col·locada superficialment
imagen
1:
Vàlvula de retenció.
2:
Clau de tall.
3:
Aixeta de comprovació.
4:
Material auxiliar.
5:
Tub.
6:
Accessoris.
7:
Purgador.
8:
Aixeta de pas.
Tub/accessoris/aixeta de pas
Vàlvula de retenció/clau de tall/aixeta de comprovació
Muntant
Aixeta de pas
Diàmetre nominal (exterior) (mm)
Increment del preu del tub, en concepte d'accessoris i peces especials
%
D'esfera
valvula_esfera
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

IFM010

U

Muntant.

102,40€


Muntant de 12 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de llautó i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt37tpu400b

U

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.

12,000

0,16

1,92

mt37tpu010bd

m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials.

12,000

3,63

43,56

mt37sgl020d

U

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C.

1,000

8,75

8,75

mt37sve010b

U

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".

1,000

4,95

4,95

     

Subtotal materials:

59,18

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,755

29,34

22,15

mo107

h

Ajudant lampista.

0,755

25,25

19,06

     

Subtotal mà d'obra:

41,21

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

100,39

2,01

Cost de manteniment decennal: 5,12€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

102,40
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA IFM010: MUNTANT.


MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Muntant de 12 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de llautó i aixeta de pas d'esfera de llautó niquelat. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. Realització de proves de servei.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.PROVES DE SERVEI.

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:

  • CTE. DB-HS Salubridad.

  • UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

0,034

0,057

 

Residus generats:

0,034

0,057

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,144

0,192

 

Envasos:

0,144

0,192

 

Total residus:

0,178

0,249
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali