Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IFB Tubs d'alimentació
IFM Muntants
IFI Instal·lació interior
m Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment
m Canonada per instal·lació interior, encastada en la paret
U Clau de pas
U Instal·lació interior per a bany petit
U Instal·lació interior per a cambra de bany
U Instal·lació interior per a cuina
U Instal·lació interior per a galeria
U Instal·lació interior per a usos complementaris
IFW Elements
IS Evacuació d'aigües
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
imagen
1:
Aixeta de pas.
Instal·lació vista
Tipus
D'esfera
Material
Unió
Roscada
valvula_esfera
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

IFI008

U

Clau de pas.

9,99€


Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt37sve010a

U

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".

1,000

4,17

4,17

mt37www010

U

Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.

1,000

1,40

1,40

     

Subtotal materials:

5,57

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,080

28,39

2,27

mo107

h

Ajudant lampista.

0,080

24,43

1,95

     

Subtotal mà d'obra:

4,22

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

9,79

0,20

Cost de manteniment decennal: 1,70€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

9,99
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA IFI008: CLAU DE PAS.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,072

0,096

 

Envasos:

0,072

0,096
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali