Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IS Evacuació d'aigües
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
ISC Canalons
ISD Derivacions individuals
m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment
m Xarxa de petita evacuació, encastada
U Presa de desguàs per a electrodomèstic
U Vàlvula de aeració
U Caixa sifònica
U Bonera per a dutxa d'obra
U Canaleta de drenatge per a dutxa d'obra
U Xarxa interior d'evacuació per bany petit
U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany
U Xarxa interior d'evacuació per cuina
U Xarxa interior d'evacuació per galeria
U Xarxa interior d'evacuació per usos complementaris
ISS Col·lectors suspesos
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
imagen
1:
Xarxa de petita evacuació.
Xarxa de petita evacuació
Material
PVC, sèrie B
Diàmetre nominal (exterior) (mm)
Increment del preu del tub, en concepte d'accessoris i peces especials
%
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ISD005

m

Xarxa de petita evacuació, encastada.

5,38€


Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt36tit400a

U

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre.

1,000

0,08

0,08

mt36tit010ac

m

Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,050

1,44

1,51

mt11var009

l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

0,020

16,54

0,33

mt11var010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,010

22,91

0,23

     

Subtotal materials:

2,15

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,077

28,39

2,19

mo107

h

Ajudant lampista.

0,038

24,43

0,93

     

Subtotal mà d'obra:

3,12

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

5,27

0,11

Cost de manteniment decennal: 0,27€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

5,38
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ISD005: XARXA DE PETITA EVACUACIÓ, ENCASTADA.


MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'evitarà la utilització de morter de calç o guix per a la fixació de la canonada.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts d'entrada de desguàs, fins la recepció dels aparells sanitaris. La xarxa tindrà resistència mecànica i estanquitat.PROVES DE SERVEI.

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS SalubridadCONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

0,034

0,057

 

Residus generats:

0,034

0,057

17 02 01

Fusta.

0,042

0,038

 

Envasos:

0,042

0,038

 

Total residus:

0,076

0,095
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali