Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IS Evacuació d'aigües
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
ISC Canalons
ISD Derivacions individuals
m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment
m Xarxa de petita evacuació, encastada
U Presa de desguàs per a electrodomèstic
U Vàlvula de aeració
U Caixa sifònica
U Bonera per a dutxa d'obra
U Canaleta de drenatge per a dutxa d'obra
U Xarxa interior d'evacuació per bany petit
U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany
U Xarxa interior d'evacuació per cuina
U Xarxa interior d'evacuació per galeria
U Xarxa interior d'evacuació per usos complementaris
ISS Col·lectors suspesos
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
imagen
1:
Presa de desguàs per a electrodomèstic.
Presa de desguàs per a electrodomèstic
Material
PVC
Unió
Enganxada amb adhesiu
Casa comercial
jimten
Model
A-49
isd_jimten_a49
Diàmetre (mm)
40
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ISD006

U

Presa de desguàs per a electrodomèstic.

16,59€


Presa de desguàs per a electrodomèstic, model A-49 "JIMTEN", amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre, enganxada amb adhesiu.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt30del010b

U

Presa de desguàs per a electrodomèstic, model A-49 "JIMTEN", amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre.

1,000

2,91

2,91

mt11var009

l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

0,004

37,60

0,15

mt11var010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,002

47,92

0,10

     

Subtotal materials:

3,16

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,240

29,34

7,04

mo107

h

Ajudant lampista.

0,240

25,25

6,06

     

Subtotal mà d'obra:

13,10

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

16,26

0,33

Cost de manteniment decennal: 0,83€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

16,59
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ISD006: PRESA DE DESGUÀS PER A ELECTRODOMÈSTIC.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Presa de desguàs per a electrodomèstic, model A-49 "JIMTEN", amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre, col·locada mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.FASES D'EXECUCIÓ.

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.


Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali