Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IS Evacuació d'aigües
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
ISC Canalons
ISD Derivacions individuals
ISS Col·lectors suspesos
U Vàlvula antiretorn de seguretat
U Sifó en línia
m Col·lector suspès
m Col·lector suspès per a sistema de drenatge sifònic de coberta, sistema Akasison "JIMTEN"
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Vàlvula antiretorn
iss_005_valvula
Avís
Si existeix perill de pluges torrencials, crescudes de rius o desbordament del sistema de clavegueram, es col·locarà una vàlvula antiretorn, entre el col·lector de sortida i l'escomesa amb el clavegueram, per a evitar la penetració d'aigua de l'exterior en l'habitatge. Es recomana vàlvula de clapeta metàl·lica per a evitar l'accés dels rosegadors a través del clavegueram.
Material
Casa comercial
jimten
Documentació
JIMTEN. Vàlvules antiretorn. (en Espanyol)
Diàmetre (mm)
iss_jimten_s220
Model
S-223
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ISS005

U

Vàlvula antiretorn de seguretat.

246,56€


Vàlvula antiretorn de PVC, model S-223 "JIMTEN", de 110 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt11pvj030fc

U

Vàlvula antiretorn de PVC, model S-223 "JIMTEN", de 110 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior.

1,000

229,81

229,81

     

Subtotal materials:

229,81

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,420

28,39

11,92

     

Subtotal mà d'obra:

11,92

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

241,73

4,83

Cost de manteniment decennal: 56,71€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

246,56
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ISS005: VÀLVULA ANTIRETORN DE SEGURETAT.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Vàlvula antiretorn de PVC, model S-223 "JIMTEN", de 110 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior, col·locada entre el col·lector de sortida i l'escomesa.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.FASES D'EXECUCIÓ.

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

0,031

0,052

 

Residus generats:

0,031

0,052

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,042

0,056

 

Envasos:

0,042

0,056

 

Total residus:

0,073

0,108
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali