Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IS Evacuació d'aigües
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
ISC Canalons
m Canaló vist de peces preformades
U Bonera per a canaló, sistema Akasison "JIMTEN"
ISD Derivacions individuals
ISS Col·lectors suspesos
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Casa comercial
jimten
Documentació
JIMTEN. Sistema sifònic de drenatge de terrats Akasison. (en Espanyol)
Sèrie
Akasison R63/90/110
De sortida vertical
Amb rosca
Diàmetre
2"
Model
R63
qaf_r63_90
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ISC025

U

Bonera per a canaló, sistema Akasison "JIMTEN".

495,94€


Bonera per a canaló, composta de bonera sifònica d'acer galvanitzat, sistema Akasison, model R63 "JIMTEN", de sortida vertical, amb rosca de 2" de diàmetre i reixeta convexa d'alumini, amb el maneguet connector amb rosca, la canonada vertical i el colze, tots ells del mateix diàmetre que el clavegueró.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt11aka013a

U

Bonera sifònica d'acer galvanitzat, sistema Akasison, model R63 "JIMTEN", de sortida vertical, amb rosca de 2" de diàmetre i reixeta convexa d'alumini, segons UNE-EN 1253.

1,000

423,25

423,25

mt11aka032a

U

Maneguet connector de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb rosca de 2", per a bonera sifònica, sistema Akasison "JIMTEN".

1,000

21,73

21,73

mt11aka040fa

m

Canonada templada mitjançant tractament tèrmic addicional, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 75 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, sistema Akasison "JIMTEN", en trams de 5 m de longitud.

0,800

7,00

5,60

mt11aka050e

U

Colze 90° de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 75 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, sistema Akasison "JIMTEN".

1,000

4,00

4,00

     

Subtotal materials:

454,58

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,599

28,39

17,01

mo107

h

Ajudant lampista.

0,599

24,43

14,63

     

Subtotal mà d'obra:

31,64

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

486,22

9,72

Cost de manteniment decennal: 69,43€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

495,94
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ISC025: BONERA PER A CANALÓ, SISTEMA AKASISON "JIMTEN".


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Bonera per a canaló, composta de bonera sifònica d'acer galvanitzat, sistema Akasison, model R63 "JIMTEN", de sortida vertical, amb rosca de 2" de diàmetre i reixeta convexa d'alumini, amb el maneguet connector amb rosca, la canonada vertical i el colze, tots ells del mateix diàmetre que el clavegueró.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Col·locació.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El conjunt serà estanc.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà l'obra recién executada enfront de cops i obturacions.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

0,023

0,038

 

Residus generats:

0,023

0,038

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,071

0,095

 

Envasos:

0,071

0,095

 

Total residus:

0,094

0,133
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali