Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IS Evacuació d'aigües
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
m Baixant en l'interior de l'edifici per a aigües residuals i pluvials
m Baixant en l'exterior de l'edifici per a aigües residuals i pluvials
m Baixant vista en l'exterior de l'edifici per a aigües pluvials
m Baixant per a sistema de drenatge sifònic de coberta, sistema Akasison "JIMTEN"
U Airejador per a baixant
m Canonada per a ventilació primària
m Canonada per a ventilació secundària
U Vàlvula de aeració
U Terminal de aeració
U Atenuador de pressió d'aire positiva
ISC Canalons
ISD Derivacions individuals
ISS Col·lectors suspesos
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Altura de la baixant (m)
Casa comercial
jimten
Documentació
JIMTEN. Sistema sifònic de drenatge de terrats Akasison. (en Espanyol)
Diàmetre exterior (mm)
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ISB030

m

Baixant per a sistema de drenatge sifònic de coberta, sistema Akasison "JIMTEN".

29,84€


Baixant per a sistema de drenatge sifònic de coberta, formada per canonada templada mitjançant tractament tèrmic addicional, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 50 mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de gruix, sistema Akasison "JIMTEN", amb fixació a la paret cada 1 m mitjançant varilles amb plaques de subjecció i brides per al tub, maneguets electrosoldables en l'extrem superior i maneguets de dilatació cada 5 m i en l'extrem inferior, amb te 90° de registre.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt11aka200

U

Barnilla enroscada.

1,000

0,60

0,60

mt11aka145a

U

Placa de suport d'acer galvanitzat, amb rosca de 1/2" de diàmetre, sistema Akasison "JIMTEN", per la realització de punts guia.

1,000

6,00

6,00

mt11aka140c

U

Abraçadora per a canonada de 50 mm de diàmetre, d'acer galvanitzat, amb rosca de 1/2" de diàmetre, sistema Akasison "JIMTEN", per la realització de punts guia.

1,000

5,00

5,00

mt11aka130a

U

Placa de suport, d'acer galvanitzat, amb rosca de 1/2" de diàmetre, sistema Akasison "JIMTEN", per la realització de punts fixes.

0,200

4,99

1,00

mt11aka120c

U

Abraçadora per a canonada de 50 mm de diàmetre, d'acer galvanitzat, amb rosca de 1/2" de diàmetre, sistema Akasison "JIMTEN", per la realització de punts fixes.

0,200

5,17

1,03

mt11aka040ca

m

Canonada templada mitjançant tractament tèrmic addicional, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 50 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, sistema Akasison "JIMTEN", en trams de 5 m de longitud.

1,050

4,00

4,20

mt11aka100b

U

Maneguet electrosoldable de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 50 mm de diàmetre interior, sistema Akasison "JIMTEN".

0,100

5,17

0,52

mt11aka170b

U

Maneguet compensador de dilatacions de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 50 mm de diàmetre interior, sistema Akasison "JIMTEN".

0,200

14,00

2,80

mt11aka180b

U

Conjunt de dues abraçadores de subjecció d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre interior, sistema Akasison "JIMTEN".

0,200

5,00

1,00

mt11aka160b

U

Té 90° de registre de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 50 mm de diàmetre exterior i 3 mm de gruix, sistema Akasison "JIMTEN", diàmetre exterior de la derivació 50 mm.

0,050

25,00

1,25

     

Subtotal materials:

23,40

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,144

28,39

4,09

mo107

h

Ajudant lampista.

0,072

24,43

1,76

     

Subtotal mà d'obra:

5,85

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

29,25

0,59

Cost de manteniment decennal: 1,49€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

29,84
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ISB030: BAIXANT PER A SISTEMA DE DRENATGE SIFÒNIC DE COBERTA, SISTEMA AKASISON "JIMTEN".


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Baixant per a sistema de drenatge sifònic de coberta, formada per canonada templada mitjançant tractament tèrmic addicional, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 50 mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de gruix, sistema Akasison "JIMTEN", amb fixació a la paret cada 1 m mitjançant varilles amb plaques de subjecció i brides per al tub, maneguets electrosoldables en l'extrem superior i maneguets de dilatació cada 5 m i en l'extrem inferior, amb te 90° de registre.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. Es comprovarà l'existència de forats en els forjats i elements estructurals a travessar.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La baixant no presentarà fugues i tendrà lliure desplaçament respecte als moviments de l'estructura.PROVES DE SERVEI.

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS SalubridadCONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 04 05

Ferro i acer.

0,005

0,002

17 02 03

Plàstic.

0,013

0,022

 

Residus generats:

0,018

0,024

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,013

0,017

17 02 03

Plàstic.

0,030

0,050

 

Envasos:

0,043

0,067

 

Total residus:

0,061

0,091
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali