Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IF Fontaneria
IS Evacuació d'aigües
ISA Sistemes d'elevació
ISB Baixants
m Baixant en l'interior de l'edifici per a aigües residuals i pluvials
m Baixant en l'exterior de l'edifici per a aigües residuals i pluvials
m Baixant vista en l'exterior de l'edifici per a aigües pluvials
m Baixant per a sistema de drenatge sifònic de coberta, sistema Akasison "JIMTEN"
U Airejador per a baixant
m Canonada per a ventilació primària
m Canonada per a ventilació secundària
U Vàlvula de aeració
U Terminal de aeració
U Atenuador de pressió d'aire positiva
ISC Canalons
ISD Derivacions individuals
ISS Col·lectors suspesos
IH Canonades per a fluids
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Baixant
D'aigües residuals
Material
PVC, sèrie B
Diàmetre nominal (exterior) (mm)
Increment del preu del tub, en concepte d'accessoris i peces especials
%
isb_bajante_ext
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ISB011

m

Baixant en l'exterior de l'edifici per a aigües residuals i pluvials.

17,91€


Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt36tit400g

U

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre.

1,000

0,30

0,30

mt36tit010gi

m

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000

6,86

6,86

mt11var009

l

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

0,032

16,54

0,53

mt11var010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,016

22,91

0,37

     

Subtotal materials:

8,06

2

 

Mà d'obra

   

mo008

h

Oficial 1ª lampista.

0,234

28,39

6,64

mo107

h

Ajudant lampista.

0,117

24,43

2,86

     

Subtotal mà d'obra:

9,50

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

17,56

0,35

Cost de manteniment decennal: 0,90€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

17,91
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ISB011: BAIXANT EN L'EXTERIOR DE L'EDIFICI PER A AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La baixant no presentarà fugues i tendrà lliure desplaçament respecte als moviments de l'estructura.PROVES DE SERVEI.

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS SalubridadCONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 03

Plàstic.

0,125

0,208

 

Residus generats:

0,125

0,208

17 02 01

Fusta.

0,040

0,036

 

Envasos:

0,040

0,036

 

Total residus:

0,165

0,245
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali