Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NI Impermeabilitzacions
NIH Locals humits
Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de poliolefines
Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de PVC
U Impermeabilització de dutxa d'obra amb bonera, sistema "JIMTEN"
U Impermeabilització de dutxa d'obra amb canaleta de drenatge, sistema "JIMTEN"
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Casa comercial
jimten
Parament horitzontal
Paraments verticals
Complements
Tipus
Bonera sifònica extensible
Sèrie
De sortida horitzontal
Diàmetre de sortida (mm)
40
Altura mínima (mm)
Reixeta
D'acer inoxidable
Dimensions (mm)
120x120
Model
Camaleón 120
isd_15rej010_cam12
Acabat
Setinat
Model
S-522
Amb vàlvula antiolors i filtre de pèls
Impermeabilització
Superfície a impermeabilitzar (m²)
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

NIH170

U

Impermeabilització de dutxa d'obra amb bonera, sistema "JIMTEN".

407,54€


Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de dutxa d'obra amb bonera, sistema "JIMTEN", composta per bonera sifònica extensible de PVC, sèrie Camaleón, model S-522 "JIMTEN", de sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre i 94 mm d'altura mínima, amb reixeta d'acer inoxidable model Camaleón 120, de 120x120 mm, acabat setinat, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC premuntada, de 2,0x1,5 m, i làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, A-145, de 0,42 mm d'espessor i 245 g/m², subministrada en rotllos de 2 m de longitud i 1,5 m d'amplada, fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat C2 E. El preu no inclou la formació de pendents ni el revestiment.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt15rej010wrC

U

Bonera sifònica extensible de PVC, sèrie Camaleón, model S-522 "JIMTEN", de sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre i 94 mm d'altura mínima, amb reixeta d'acer inoxidable model Camaleón 120, de 120x120 mm, acabat setinat, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC premuntada, de 2,0x1,5 m, per a dutxa d'obra.

1,000

87,54

87,54

mt09mcr250a

kg

Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, per a la fixació de geomembranes, compost per ciments especials, àrids seleccionats i resines sintètiques.

17,000

0,70

11,90

mt15rej100a

Làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, A-145 "JIMTEN", de 0,42 mm d'espessor i 245 g/m², subministrada en rotllos de 2 m de longitud i 1,5 m d'amplada, segons UNE-EN 13956.

5,250

40,00

210,00

     

Subtotal materials:

309,44

2

 

Mà d'obra

   

mo029

h

Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.

1,678

28,42

47,69

mo067

h

Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.

1,678

25,28

42,42

     

Subtotal mà d'obra:

90,11

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

399,55

7,99

Cost de manteniment decennal: 8,15€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

407,54Referència i títol de la norma

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

EN 12004:2007+A1:2012

1.4.2013

1.7.2013

3

Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

EN 13956:2012

1.10.2013

1.10.2013

1/2+/3/4

Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada

(b) Data en què finalitza el període de coexistència

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA NIH170: IMPERMEABILITZACIÓ DE DUTXA D'OBRA AMB BONERA, SISTEMA "JIMTEN".


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de dutxa d'obra amb bonera, sistema "JIMTEN", composta per bonera sifònica extensible de PVC, sèrie Camaleón, model S-522 "JIMTEN", de sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre i 94 mm d'altura mínima, amb reixeta d'acer inoxidable model Camaleón 120, de 120x120 mm, acabat setinat, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC premuntada, de 2,0x1,5 m, i làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, A-145, de 0,42 mm d'espessor i 245 g/m², subministrada en rotllos de 2 m de longitud i 1,5 m d'amplada, fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat C2 E.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que el suport presenta la planitud requerida, i que està sec i net de pols.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Tall i preparació de les làmines de poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació i fixació del kit. Execució de reforços en punts singulars. Resolució d'unions. Segellat de juntes elàstiques. Col·locació de la reixeta.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada fixació al suport i un correcte tractament de juntes.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu no inclou la formació de pendents ni el revestiment.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 09 04

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

1,190

0,793

17 02 03

Plàstic.

0,045

0,075

 

Residus generats:

1,235

0,868

17 02 03

Plàstic.

0,419

0,698

 

Envasos:

0,419

0,698

 

Total residus:

1,654

1,567
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali