Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NI Impermeabilitzacions
NIH Locals humits
Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de poliolefines
Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de PVC
U Impermeabilització de dutxa d'obra amb bonera, sistema "JIMTEN"
U Impermeabilització de dutxa d'obra amb canaleta de drenatge, sistema "JIMTEN"
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
Capa separadora
Impermeabilització
Capa separadora sota protecció
Material
Polièster
Massa superficial (g/m²)
300
Casa comercial
jimten
A-136
nih_jimten_a_136
Dimensions (m)
1,5x1,5
Material
Polièster
Massa superficial (g/m²)
300
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

NIH020

Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de PVC.

49,24€


Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals humits, amb geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 3,45 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 3,45 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistència CBR a punxonament 0,8 kN i una massa superficial de 300 g/m², sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant flexible de PVC, A-136 "JIMTEN", de 1,5x1,5 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 3,45 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 3,45 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistència CBR a punxonament 0,8 kN i una massa superficial de 300 g/m². El preu no inclou el revestiment.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt14gsa020dg

Geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 3,45 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 3,45 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistència CBR a punxonament 0,8 kN i una massa superficial de 300 g/m², segons UNE-EN 13252.

2,100

1,40

2,94

mt15rej200a

U

Làmina impermeabilitzant flexible de PVC, A-136 "JIMTEN", de 1,5x1,5 m.

0,470

56,64

26,62

     

Subtotal materials:

29,56

2

 

Mà d'obra

   

mo029

h

Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.

0,360

27,50

9,90

mo067

h

Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.

0,360

24,46

8,81

     

Subtotal mà d'obra:

18,71

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

48,27

0,97

Cost de manteniment decennal: 0,98€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

49,24Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

UNE-EN 13252:2017

10.3.2017

10.3.2018

2+/4

Geotextiles y productos relacionados. Características requer idas para su uso en sistemas de drenaje.(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència

(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA NIH020: IMPERMEABILITZACIÓ SOTA REVESTIMENT EN LOCALS HUMITS, AMB LÀMINES DE PVC.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals humits, amb geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 3,45 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 3,45 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistència CBR a punxonament 0,8 kN i una massa superficial de 300 g/m², sobre formació de pendents, làmina impermeabilitzant flexible de PVC, A-136 "JIMTEN", de 1,5x1,5 m i protegida amb capa separadora de geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 3,45 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 3,45 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistència CBR a punxonament 0,8 kN i una massa superficial de 300 g/m².CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que el suport presenta la planitud requerida, i que està sec i net de pols.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Col·locació de la capa separadora sota impermeabilització. Tall i preparació de les làmines impermeabilitzants de PVC. Col·locació de la impermeabilització. Resolució d'unions, juntes i punts singulars. Col·locació de la capa separadora sota protecció.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Tindrà desguàs. La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada fixació al suport i un correcte tractament de juntes.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu no inclou el revestiment.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,038

0,063

 

Residus generats:

0,038

0,063

17 02 03

Plàstic.

0,050

0,083

 

Envasos:

0,050

0,083

 

Total residus:

0,088

0,147
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali