Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   JIMTEN
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
A Condicionament del terreny
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NI Impermeabilitzacions
NIH Locals humits
Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de poliolefines
Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de PVC
U Impermeabilització de dutxa d'obra amb bonera, sistema "JIMTEN"
U Impermeabilització de dutxa d'obra amb canaleta de drenatge, sistema "JIMTEN"
Q Cobertes
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Suggeriments
nih_ducha
Casa comercial
jimten
Impermeabilització
Complements
Angles interns
Angles externs
Trobades amb canonades passants
Segellador de junts
Nombre de peces per a la resolució d'angles interns
Nombre de peces per a la resolució d'angles externs
Nombre de peces per a la resolució de trobades amb canonades passants
Segellador de junts
Morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent
Color
Gris
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

NIH010

Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de poliolefines.

41,24€


Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, A-145 "JIMTEN", de 0,42 mm d'espessor i 245 g/m², subministrada en rotllos de 2 m de longitud i 1,5 m d'amplada, fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat. Inclús complements de reforç en tractament de punts singulars amb morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent, de color gris. El preu no inclou el revestiment.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt09mcr250a

kg

Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, per a la fixació de geomembranes, compost per ciments especials, àrids seleccionats i resines sintètiques.

2,000

0,70

1,40

mt15rej100a

Làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, A-145 "JIMTEN", de 0,42 mm d'espessor i 245 g/m², subministrada en rotllos de 2 m de longitud i 1,5 m d'amplada, segons UNE-EN 13956.

1,050

28,76

30,20

mt09bmr220a

kg

Morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent, de color gris, amb resistència als sulfats, a les gelades i a la intempèrie i apte per estar en contacte amb aigua potable, segons UNE-EN 1504-2, Euroclasse F de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, per a aplicar en interiors i exteriors.

0,750

0,81

0,61

mt15sja025a

U

Cartutx de silicona acètica monocomponent, antifloridura, color blanc, de 310 ml.

0,100

7,39

0,74

     

Subtotal materials:

32,95

2

 

Mà d'obra

   

mo029

h

Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.

0,144

27,50

3,96

mo067

h

Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.

0,144

24,46

3,52

     

Subtotal mà d'obra:

7,48

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

40,43

0,81

Cost de manteniment decennal: 0,82€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

41,24Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

UNE-EN 12004:2008/A1:2012

1.4.2013

1.7.2013

3

Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

UNE-EN 13956:2013

1.10.2013

1.10.2013

1/2+/3/4

Láminas f lexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubier tas. Definiciones y características.

UNE-EN 1504-2:2005

1.9.2005

1.1.2009

1/2+/3/4

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección de superficie(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència

(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA NIH010: IMPERMEABILITZACIÓ SOTA REVESTIMENT EN LOCALS HUMITS, AMB LÀMINES DE POLIOLEFINES.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, A-145 "JIMTEN", de 0,42 mm d'espessor i 245 g/m², subministrada en rotllos de 2 m de longitud i 1,5 m d'amplada, fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat. Inclús complements de reforç en tractament de punts singulars amb morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent, de color gris.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que el suport presenta la planitud requerida, i que està sec i net de pols.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Tall i preparació de les làmines de poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la impermeabilització. Execució de reforços en punts singulars. Resolució d'unions. Segellat de juntes elàstiques.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Tindrà desguàs. La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada fixació al suport i un correcte tractament de juntes.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

El preu no inclou el revestiment.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 09 04

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

0,143

0,095

17 02 03

Plàstic.

0,009

0,015

17 01 01

Formigó (formigons, morters i prefabricats).

0,027

0,018

 

Residus generats:

0,179

0,128

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,008

0,011

17 02 03

Plàstic.

0,090

0,150

 

Envasos:

0,098

0,161

 

Total residus:

0,277

0,289
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali